Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  -mmer; mmest
  rầu rĩ, buồn bã
  glum features
  nét mặt buồn bã

  * Các từ tương tự:
  glumaceous, glumal, glume, glumly, glumness