Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saturnine /'sætənain/  

  • Tính từ
    ủ rũ, rầu rỉ
    a saturnine face
    mặt mày ủ rũ