Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glumal /glu:'meiʃəs/  

  • Tính từ (thực vật học)
    có mày
    như mày