Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] rầu rĩ, [một cách] buồn bã
    "another rainy day", he remarked glumly
    "lại một ngày mưa nữa", anh nhận xét một cách rầu rĩ