Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  buồn, sầu thảm
  a doleful face
  bộ mặt sầu thảm

  * Các từ tương tự:
  dolefully, dolefulness