Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pessimistic /'pesi'mistik/  

 • Tính từ
  bi quan
  a pessimistic view of the world
  cái nhìn bi quan về thế giới

  * Các từ tương tự:
  pessimistically