Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defeatist /di'fi:tist/  

  • Danh từ
    người thất bại chủ nghĩa
    Tính từ
    thất bại chủ nghĩa