Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không vui, buồn; khổ sở
  a joyless marriage
  cuộc hôn nhân không hạnh phúc

  * Các từ tương tự:
  joylessly, joylessness