Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm buồn; buồn
    tin dữ làm chúng tôi buồn
    anh ấy buồn khi nhớ đến cái chết của cô ta