Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm chán nản, làm ngã lòng, làm phiền muộn
  failures don't depress him
  thất bại không làm hắn ngã lòng
  ấn xuống, nén xuống
  depress a piano key
  ấn phím đàn pianô
  depress a button
  ấn nút xuống
  làm giảm, làm giảm sút, làm đình trệ
  depress trade
  làm đình trệ việc buôn bán

  * Các từ tương tự:
  depressant, depressed, depressed area, depressible, depressing, depressingly, depression, depressive, depressively