Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depressingly /di'presiηli/  

  • Phó từ
    [một cách]chán nản, [một cách]đáng phiền muộn
    the crime rate is depressingly high
    mức độ tội ác đang gia tăng một cách đáng phiền muộn