Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depressed area /,diprest'eəriə/  

  • vùng kinh tế đình trệ, vùng nghèo nàn đói kém