Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm chán nản, làm phiền muộn
  a depressing sight
  một cảnh tượng gây phiền muộn

  * Các từ tương tự:
  depressingly