Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devalue /,di:'vælju:/  

  • Động từ
    làm sụt giá (tiền tệ)
    làm giảm giá trị
    lời phê phán làm giảm giá trị công trình của chúng tôi