Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bóng tối
    sự u sầu

    * Các từ tương tự:
    gloomily, gloominess, gloomy