Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cloudiness /'klaʊdinis/  

  • Danh từ
    sự đầy mây (bầu trời)
    sự vẩn đục (chất nước)