Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự buồn rầu, sự buồn phiền, sự đau buồn
  buồn phiền vì đã làm điều sai
  to the sorrow of all those who were present
  trước sự đau buồn của tất cả những người có mặt
  điều đau buồn; nỗi bất hạnh
  her death was a great sorrow to everyone
  cái chết của chị ta là một điều đau buồn cho mọi người
  anh ta trải qua nhiều nỗi bất hạnh trong đời
  drown one's sorrows
  xem drown
  more in sorrow than in anger
  đáng tiếc hơn là đáng trách
  anh ta phê phán đồng nghiệp cũ, thật là đáng tiếc hơn là đáng trách
  Động từ
  (+ over, at, for)
  buồn rầu, buồn phiền, đau buồn
  đau buồn về con chết

  * Các từ tương tự:
  sorrower, sorrowful, sorrowfully, sorrowfulness, sorrowing