Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heartache /'hɑ:teik/  

  • Danh từ
    nỗi đau buồn