Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

travail /'træveil/  /trə'veil/

  • Danh từ
    công việc khó nhọc
    (cổ) đau đẻ