Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desolation /,desə'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự hoang vắng, sự tiêu điều
    sự cô đơn, sự bơ vơ; sự buồn phiền