Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tàn phá
  the floods created havoc
  lũ lụt tàn phá dữ
  make havoc of something; play (wreak) havoc with something
  phá hỏng
  thời tiết xấu đã phá hỏng kế hoạch của chúng tôi