Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (danh từ số nhiều được dùng như danh từ số ít)
    mớ bừa bãi
    your room is [ina shambles; tidy it up!
    căn phòng của anh là cả một mớ bừa bãi, xếp dọn nó lại đi!