Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác sty) dt
    (Mỹ pigpen) chuồng lợn, chuồng heo
    (khẩu ngữ) [chỗ bẩn thỉu như] ổ lợn