Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ổn định, bền vững
  a stable relationship
  mối quan hệ bền vững
  tình trạng của bệnh nhân rất ổn định
  một yếu tố tạo thành những hợp chất bền
  Danh từ
  chuồng ngựa
  (thường, số nhiều, với nghĩa số ít) đàn ngựa
  he owns a racing stable(s)
  ông ta có một đàn ngựa đua
  (nghĩa bóng) lò [luyện]
  actors from the same stable
  diễn viên cùng một lò mà ra
  lock the stable door after the horse has bolted
  mất bò mới lo làm chuồng
  nhốt (ngựa) vào chuồng
  where do you stable your pony?
  anh nhốt con ngựa non của anh nơi nào thế?

  * Các từ tương tự:
  stable boy, stable-call, stable-companion, stable-lad, stable-man, stablemante, stableness