Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lasting /'lɑ:stiη/  

  • Tính từ
    bền vững, lâu dài
    chính sách của ông ta có ảnh hưởng lâu dài tới nền kinh tế của nước ta

    * Các từ tương tự:
    lastingness