Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undying /,ʌn'daiiŋ/  

 • Tính từ
  bất tử, bất diệt
  undying love
  tình yêu bất diệt
  undying fame
  thanh danh bất tử