Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bất diệt, vĩnh hằng
  the Eternal God
  Chúa vĩnh hằng
  eternal love
  tình yêu bất diệt
  không ngừng, thường xuyên
  eternal disputes
  những cuộc cãi cọ không ngừng
  the eternal triangle
  mối tình tay ba; bộ ba cặp kè (hai người cùng yêu một người)
  the eternal verities
  nguyên lý đạo đức cơ bản; luật trời

  * Các từ tương tự:
  Eternal City, eternalise, eternality, eternalize, eternally