Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lâu dài, bền lâu, vĩnh cửu
  she is looking for permanent employment
  chị ta đang đi tìm một việc làm lâu dài
  thường trú
  my permanent address
  địa chỉ thường trú của tôi

  * Các từ tương tự:
  Permanent comsumption, Permanent income, Permanent income hypothesis, permanent wave, permanent way, permanently, permanentness