Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long-term /,lɒη'tɜ:m/  

 • Tính từ
  dài hạn
  a long-term commit-ment
  một cam kết dài hạn

  * Các từ tương tự:
  Long term capital