Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lastingness /'lɑ:stiɳnis/  

  • Danh từ
    tính bền vững, tính lâu dài, tính trường cửu
    sự chịu lâu, sự để được lâu, sự giữ được lâu