Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stable-call /'steiblkɔ:l/  

  • Danh từ
    (quân sự) hiệu lệnh dọn chuồng ngựa và tắm cho ngựa