Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thngữ) chắc
  he cut a stout stick to help him walk
  ông ta chặt một cây gậy chắc để chống mà đi
  (thường trại) béo mập
  she became stout as she grew older
  bà ta càng già càng béo mập ra
  quả cảm; kiên cường
  a stout heart
  lòng quả cảm
  Danh từ
  bia nâu nặng

  * Các từ tương tự:
  stout- hearted, stout-hearted, stout-heartedly, stout-heartedness, stoutish, stoutly, stoutness