Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
    béo lùn, béo phệ
    a little tubby man
    một gã đàn ông béo lùn