Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] quả cảm
    [một cách] kiên cường
    anh ta tự bảo vệ một cách kiên cường chống lại những lời tố cáo của chúng nó