Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-iet; iest)
    có bắp cơ khỏe, cường tráng