Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    to lớn nặng nề; to lớn vụng về