Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có duyên, vô duyên
    không thanh nhã

    * Các từ tương tự:
    ungracefulness