Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    phi thẩm mỹ; phi mỹ học