Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

graceless /'greislis/  

 • Tính từ
  vô duyên, xấu xí
  a room cluttered with ugly graceless furniture
  một căn phòng ngổn ngang đồ đạt xấu xí
  khiếm nhã, thô lỗ
  a graceless remark
  một nhận xét khiếm nhã

  * Các từ tương tự:
  gracelessly, gracelessness