Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dung tục, tầm thường
  dressed in cheap and vulgar finery
  ăn mặc quần áo lòe loẹt rẻ tiền và tầm thường
  thô bỉ, thô tục
  a vulgar joke
  một lời đùa thô bỉ

  * Các từ tương tự:
  vulgar fraction, vulgarian, vulgarisation, vulgarise, vulgarism, vulgarity, vulgarization, vulgarize, vulgarizer