Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vulgarisation /,vʌlgərai'zei∫n/  /,vʌlgəri'zei∫n/

  • Danh từ
    như vulgarization