Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vulgarism /'vʌlgərizem/  

  • Danh từ
    từ ngữ thô tục