Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vulgarize /'vʌlgəraiz/  

  • Động từ
    tầm thường hóa

    * Các từ tương tự:
    vulgarizer