Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vulgarizer /'vʌlgəraizə/  

  • Danh từ
    người thông tục hoá