Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vulgar fraction /,vʌlgə'fræ∫n/  

  • Danh từ
    (toán học)
    phân số thường