Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scatological /,skætə'lɔdʒikl/  

  • Tính từ
    tục tĩu
    scatological humour
    lối hài hước tục tĩu