Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đầy dục vọng, đầy khát vọng

    * Các từ tương tự:
    lustfully, lustfulness