Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raunchy /'rɔ:nt∫i/  

 • Tính từ
  (khẩu ngữ, Mỹ)
  hứng tình; tà dâm
  feel raunchy
  hứng tình
  a raunchy story
  chuyện tà dâm