Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu) [thuộc tầng lớp] bình dân; hạ lưu
  of plebeian origins
  có nguồn gốc hạ lưu
  (nghĩa xấu) thô lỗ; tầm thường
  plebeian tastes
  thị hiếu tầm thường
  Danh từ
  (cách viết khác pleb) (nghĩa xấu)
  người bình dân (La Mã xưa); người hạ lưu

  * Các từ tương tự:
  plebeianise, plebeianism, plebeianize, plebeianly