Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proletarian /prəʊli'teəriən/  

  • Tính từ
    vô sản

    * Các từ tương tự:
    proletarianise, proletarianism, proletarianize